Sociálně terapeutické, aktivizační činnosti a terapeuticko-formativní činnosti 

Rehabilitace

 Rehabilitace kognitivních funkcí se skládá z různých cvičení, která pomáhají zlepšit fungování jednotlivých úrovní poznávacích (kognitivních) funkcí – např. soustředění pozornosti, myšlení, paměti (zrakové i sluchové), čtení, psaní apod. Cílem je zlepšit, nebo udržet jednotlivé schopnosti, a tak omezit či zabránit vzniku problémů, ke kterým v důsledku této poruchy dochází.

Trénink paměti

Trénink paměti (a dalších kognitivních funkcí) v pravém slova smyslu se pro seniory trpící demencí příliš nehodí. Ten je vhodný spíš u těch , kteří mají pouze lehkou poruchu paměti ve smyslu benigní stařecké zapomnětlivosti nebo věkem podmíněného kognitivního úbytku. Bylo zjištěno, že kombinace tréninku paměti a psychomotorického tréninku působí jednoznačně proti procesu stárnutí, zlepšuje paměťové výkony, posiluje soběstačnost, zlepšuje a oddaluje proces demence, zlepšuje prokrvení mozku.

Petterapie

Je definována jako asistovaná psychoterapie pomocí zvířat. Celkově ovlivňuje funkce lidského organismu. Má výrazně pozitivní účinky na psychiku a fyziologické funkce osob postižených demencí, působí na snížení úzkosti a deprese, ovlivňuje vyšší nervovou činnost, zejména stimuluje společenské chování a zlepšuje komunikaci.

Arteterapie

Jedná se o výtvarné umění, zde rozumíme jak samotný proces tvorby, tak i jeho výsledek. Při této činnosti využíváme jednu či více výtvarných technik a prostředků a pracujeme buď v ploše (malba, kresba, grafika), nebo v prostoru (modelování).

Výtvarná tvorba je vnímána jako odpočinková tvůrčí činnost, jež nějakým způsobem obohacuje náš život. Stejnou roli sehrává i v pečovatelských a léčebných zařízení, ať už jsou to klinická psychiatrická zařízení, či léčebny. Tvůrčí proces též pomáhá odvádět jeho účastníky od destruktivního chování a hraje významnou roli v překonávání jejich psychických obtíží, stávají se pro člověka  prostředkem sdělení, odreagování, motivace, seberealizace i sebe poznání.

Muzikoterapie

Muzikoterapie, je léčebnou metodou, která využívá hudbu jako terapeutický prostředek. Lze jí aplikovat jak v psychiatrii při chirurgických a stomatologických operacích jako prostředek zmírňující bolest, úzkost a strach, v poinfarktových stavech jako prostředek ovlivňující celkový stav nemocného jedince, při působení na psychicky a somaticky zaostávající děti, při léčení dlouhotrvajících chorob (např. tuberkulózy), při prevenci emocionální deprivace (např. u dětí v hygienických ústavech).

Předmětem MT je záměrné a systematické působení jednotlivých složek hudebního projevu na ohrožené, postižené a narušené jedince.

Cílem MT je pomáhat, objektivně zlepšit, a nebo upravit celkový stav ohrožených, postižených a narušených osob bez ohledu na věk, pohlaví, povolání a vzdělán.

Ergoterapie

 Ergoterapie je zdravotnickou disciplínou, která se zabývá lidmi, kteří mají fyzickou nebo mentální poruchu, disabilitu - omezení, redukce až znemožnění některých fyzických, psychických nebo sociálních funkcí a činností vyplývající např. z choroby, závady, poruchy nebo stáří anebo handicap, ať už dočasně anebo trvale.

Ergoterapie využívá i kreativní techniky jako je kreslení, malování, modelování, vaření, zahradničení, šití, pletení… Tyto činnosti nejen zvyšují a udržují rozsah kloubní pohyblivosti, ale i svalovou sílu a míru nezávislosti a v neposlední řadě mají vliv i na psychiku. Člověk  cítí, že je ještě užitečný a ještě něco dokáže, důležitým faktorem těchto aktivit z hlediska člověka  je změna každodenního životního stereotypu.

Reminesenční terapie

(reminiscence = vzpomínání, vzpomínka).

Reminiscenční terapie je proces vyvolávání příjemných vzpomínek na události či zážitky z minulosti, které jsou pro člověka hodnotné. Vzpomínání je víc než přemýšlení nebo mluvení o minulosti, může zahrnovat a zapojovat různé smysly a emoce. Vzpomínání je chápáno také jako běžná zkušenost, která může mít zvláštní význam pro starší lidi, protože:

 • zdůrazňuje jejich zachovalé schopnosti,
 • může posílit jejich pocit vlastní hodnoty a sebeúcty,
 • může pomoci v rozpoznání individuality a identity,
 • může podpořit proces životní rekapitulace,
 • pomáhá při předávání informací o minulosti dalším generacím,
 • vede ke zkvalitnění vztahů mezi klienty a pečovateli,
 • je příjemné a povzbuzující.

Reminiscenční aktivity mohou probíhat formou skupinových setkání ve vhodném prostředí, ale především při každodenním individuálním kontaktu pracovníků s klientem nebo při každé vhodné příležitosti.

Bazální stimulace

Koncept Bazální stimulace lze využít v péči o seniory trpící Alzheimerovou chorobou jako prevenci výskytu nežádoucího problematického chování díky tomu, že podporuje lidské vnímání, vychází z myšlenky, že se komunikace, vnímání a pohyb vzájemně ovlivňují. Ošetřovatelská péče, která je poskytovaná seniorům s demencí a obsahuje prvky Bazální stimulace, podporuje vnímání vlastního těla klienta, rozvoj jeho vlastní identity, vnímání okolního světa, navázání komunikace se svým okolím, orientaci v prostoru a čase, lokomoční schopnosti, zlepšení funkcí organismu, respekt autonomie člověka, důstojné prožívání. Bazální stimulace umožňuje pacientům v těžkých stavech se špatnou prognózou prožívat život v co nejvyšší možné míře kvality.

Kinezioterapie (pohybové programy)

Kinezioterapie je podpůrnou léčebnou metodou, která působí paralelně vedle farmakoterapie, biologické, fyzikální, psychologické a chirurgické terapie. K dosažení léčebných výsledků využívá prostředků aktivně prováděného pohybu mimopracovní povahy. Je oborem interdisciplinárním. Pomáhá člověku dosáhnout pocitu somatopsychické normality. Během terapeutického procesu terapeut napomáhá pacientovi k úplnějšímu sebepoznání a poznání vlastních možností tak, aby je mohl využít k rozvíjení své osobnosti, nárůstu seberegulace a tím ke kvalitnějšímu způsobu života.

 • aktivní a pasivní cvičení na lůžku, u lůžka,
 • masáže zdravotní a reflexní, aromaterapie,
 • aktivní cvičení na židlích skupinové,
 • procvičování jemné motoriky,
 • procvičování velkých svalových skupin,
 • logopedická péče (nácvik správného dýchání),
 • cvičení smyslů (zrak, sluch), cvičení kognitivních funkcí (paměť),
 • cvičení pohybových schopností, koordinace pohybů,
 • posilování paměti, motivace ke komunikaci,
 • udržení a aktivizace pozornosti, dlouhodobé a asociativní výbavnosti,
 • relaxační aktivity (poslech vhodně vybrané hudby),
 • validační a reminiscenční techniky (udržení integrity a sebeúcty)