Nejčastější otázky

Kolik to stojí?

CENÍK 2019

 Podrobněji čtěte zde.

 

Můžete přijmout uživatele s trvalým pobytem mimo Ústecký kraj?

Ano, můžeme. Přijímáme uživatele ze všech krajů České republiky a z hlavního města Prahy. Důležité je po přijmutí k nám do Seniorcentra nahlásit přechodné bydliště na naší adrese. Máte také možnost přihlásit se u nás k trvalému pobytu, a to po ukončení adaptačního období, které trvá zpravidla 3 měsíce od nástupu do Seniorcentra.

Co je příspěvek na péči? Komu náleží?

Nárok na příspěvek na péči mají osoby, které nejsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopny se o sebe samostatně postarat v rozsahu stanoveném zákonem. Prostředky z přiznaného příspěvku na péči jsou určeny na to, aby se dotyčná osoba mohla finančně vypořádat s jinými fyzickými osobami či institucemi, které jí poskytují pomoc. Žádost se podává na Krajské pobočce Úřadu práce dle trvalého pobytu žadatele. Proces správního řízení k vydání rozhodnutí trvá cca 3-4 kalendářní měsíce, přičemž se v případě přiznání vyplácí zpětně od data podání žádosti. Příspěvek na péči může osoba získat ve čtyřech stupních podle míry závislosti na druhou osobu. Konkrétně pak:

I. Stupeň – 880Kč
II. Stupeň – 4 400Kč
III. Stupeň – 8 800Kč
IV. Stupeň – 13 200Kč

V případě umístění osoby do zařízení sociálních služeb, tedy i do našeho Seniorcentra Pohoda, náleží příspěvek na péči vždy organizaci, protože právě ta poskytuje osobě péči. Z příspěvku ne péči nelze hradit „nájem“, slouží pouze a výhradně na úkony sociální péče, které vykonává ošetřovatelský personál.

Máte jednolůžkové pokoje?

Nemáme. Všechny naše pokoje jsou dvoulůžkové. Individuálně se může sjednat nástup na jednolůžkový pokoj, ale pouze na adaptaci uživatele (zpravidla měsíc) na nové prostředí s tím, že poté bude sestěhován na dvoulůžkový pokoj. Při rozhodování je nutné přijmout fakt, že uživatel opouští svůj domov, kde se nemusel nikomu a ničemu podřizovat, což je tedy něco jiného, než bydlet společně s dalšími uživateli. Můžeme Vás ujistit, že naši zaměstnanci mají letité zkušenosti s poskytováním sociální pobytové služby pro cílové skupiny a vědí, že samota patří mezi negativní projevy emočního prožívání seniora. Samota je příjemná, ale nesmí trvat dlouho, pak se objeví projevy úzkosti, smutku a frustrace, které vedou ke ztrátě chuti do života. Naopak, z přítomnosti druhých uživatel profituje. Proto přítomnost druhé osoby v denních i nočních hodinách považujeme za pozitivní faktor při péči o seniory.

Mohu si vaše zařízení prohlédnout předem?

Ano, můžete, pokud jste již našim žadatelem, tzn. máte podanou Žádost. Jestliže si chcete prohlédnout naše prostory, a nepodáváte si Žádost, můžete využít Dne otevřených dveří, který se koná každý rok na podzim u příležitosti Týdnů duševního zdraví. Konkrétní termín najdete v sekci Aktuálně.

Co když si nebude rozumět se spolubydlícím?

Je možné sestěhovat se k jinému uživateli, se kterým si během pobytu více rozumí. Je nutné každý případ individuálně projednat.

Bydlí ženy a muži odděleně?

Ano, výjimkou jsou manželské/partnerské páry.

Mohou uživatelé opouštět zařízení dle svého uvážení?

Uživatelé služby Domov pro seniory mohou opustit zařízení, vždy musí ale odchod včas nahlásit ošetřujícímu personálu, nahlásit kde se bude zdržovat a kdy ho máme očekávat nazpět.

U uživatelů se sociální službou Domov se zvláštním režimem se předpokládá, že nemohou opustit zařízení bez doprovodu z důvodu jejich nemoci, proto vždy odchází z objektu Seniorcentra se souhlasem a doprovodem rodiny či pečujícího.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ