Terapie pro seniory

Rehabilitace

Rehabilitace kognitivních funkcí se skládá z různých cvičení, která pomáhají zlepšit fungování jednotlivých úrovní poznávacích (kognitivních) funkcí – např. soustředění pozornosti, myšlení, paměti (zrakové i sluchové), čtení, psaní apod.

Cílem je zlepšit, nebo udržet jednotlivé schopnosti, a tak omezit či zabránit vzniku problémů, ke kterým v důsledku této poruchy dochází.

Trénink paměti

Trénink paměti (a dalších kognitivních funkcí) v pravém slova smyslu se pro seniory trpící demencí příliš nehodí. Ten je vhodný spíš u těch , kteří mají pouze lehkou poruchu paměti ve smyslu benigní stařecké zapomnětlivosti nebo věkem podmíněného kognitivního úbytku.

Bylo zjištěno, že kombinace tréninku paměti a psychomotorického tréninku působí jednoznačně proti procesu stárnutí, zlepšuje paměťové výkony, posiluje soběstačnost, zlepšuje a oddaluje proces demence, zlepšuje prokrvení mozku.

Petterapie

Petterapie je asistovaná psychoterapie pomocí zvířat. Celkově ovlivňuje funkce lidského organismu. Má výrazně pozitivní účinky na psychiku a fyziologické funkce osob postižených demencí, působí na snížení úzkosti a deprese, ovlivňuje vyšší nervovou činnost, zejména stimuluje společenské chování a zlepšuje komunikaci.

Arteterapie

Jedná se o výtvarné umění, zde rozumíme jak samotný proces tvorby, tak i jeho výsledek. Při této činnosti využíváme jednu či více výtvarných technik a prostředků a pracujeme buď v ploše (malba, kresba, grafika), nebo v prostoru (modelování).

Výtvarná tvorba je vnímána jako odpočinková tvůrčí činnost, jež nějakým způsobem obohacuje náš život. Stejnou roli sehrává i v pečovatelských a léčebných zařízení, ať už jsou to klinická psychiatrická zařízení, či léčebny. Tvůrčí proces též pomáhá odvádět jeho účastníky od destruktivního chování a hraje významnou roli v překonávání jejich psychických obtíží, stávají se pro člověka  prostředkem sdělení, odreagování, motivace, seberealizace i sebe poznání.

Muzikoterapie

Muzikoterapie, je léčebnou metodou, která využívá hudbu jako terapeutický prostředek. Lze jí aplikovat jak v psychiatrii při chirurgických a stomatologických operacích jako prostředek zmírňující bolest, úzkost a strach, v poinfarktových stavech jako prostředek ovlivňující celkový stav nemocného jedince, při působení na psychicky a somaticky zaostávající děti, při léčení dlouhotrvajících chorob (např. tuberkulózy), při prevenci emocionální deprivace (např. u dětí v hygienických ústavech).

Předmětem MT je záměrné a systematické působení jednotlivých složek hudebního projevu na ohrožené, postižené a narušené jedince.

Cílem MT je pomáhat, objektivně zlepšit, a nebo upravit celkový stav ohrožených, postižených a narušených osob bez ohledu na věk, pohlaví, povolání a vzdělán.

výkony, posiluje soběstačnost, zlepšuje a oddaluje proces demence, zlepšuje prokrvení mozku.

Ergoterapie

Ergoterapie je zdravotnickou disciplínou, která se zabývá lidmi, kteří mají fyzickou nebo mentální poruchu, disabilitu – omezení, redukce až znemožnění některých fyzických, psychických nebo sociálních funkcí a činností vyplývající např. z choroby, závady, poruchy nebo stáří anebo handicap, ať už dočasně anebo trvale.

Ergoterapie využívá i kreativní techniky jako je kreslení, malování, modelování, vaření, zahradničení, šití, pletení… Tyto činnosti nejen zvyšují a udržují rozsah kloubní pohyblivosti, ale i svalovou sílu a míru nezávislosti a v neposlední řadě mají vliv i na psychiku. Člověk  cítí, že je ještě užitečný a ještě něco dokáže, důležitým faktorem těchto aktivit z hlediska člověka  je změna každodenního životního stereotypu.

Reminiscenční terapie

(reminiscence = vzpomínání, vzpomínka).

Reminiscenční terapie je proces vyvolávání příjemných vzpomínek na události či zážitky z minulosti, které jsou pro člověka hodnotné. Vzpomínání je víc než přemýšlení nebo mluvení o minulosti, může zahrnovat a zapojovat různé smysly a emoce. Vzpomínání je chápáno také jako běžná zkušenost, která může mít zvláštní význam pro starší lidi, protože:

 • zdůrazňuje jejich zachovalé schopnosti,
 • může posílit jejich pocit vlastní hodnoty a sebeúcty,
 • může pomoci v rozpoznání individuality a identity,
 • může podpořit proces životní rekapitulace,
 • pomáhá při předávání informací o minulosti dalším generacím,
 • vede ke zkvalitnění vztahů mezi klienty a pečovateli,
 • je příjemné a povzbuzující.

Reminiscenční aktivity mohou probíhat formou skupinových setkání ve vhodném prostředí, ale především při každodenním individuálním kontaktu pracovníků s klientem nebo při každé vhodné příležitosti.

Bazální stimulace

Koncept Bazální stimulace lze využít v péči o seniory trpící Alzheimerovou chorobou jako prevenci výskytu nežádoucího problematického chování díky tomu, že podporuje lidské vnímání, vychází z myšlenky, že se komunikace, vnímání a pohyb vzájemně ovlivňují. 

Ošetřovatelská péče, která je poskytovaná seniorům s demencí a obsahuje prvky Bazální stimulace, podporuje vnímání vlastního těla klienta, rozvoj jeho vlastní identity, vnímání okolního světa, navázání komunikace se svým okolím, orientaci v prostoru a čase, lokomoční schopnosti, zlepšení funkcí organismu, respekt autonomie člověka, důstojné prožívání. 

Bazální stimulace umožňuje pacientům v těžkých stavech se špatnou prognózou prožívat život v co nejvyšší možné míře kvality.

Kinezioterapie

Kinezioterapie je podpůrnou léčebnou metodou, která působí paralelně vedle farmakoterapie, biologické, fyzikální, psychologické a chirurgické terapie.

K dosažení léčebných výsledků využívá prostředků aktivně prováděného pohybu mimopracovní povahy. Je oborem interdisciplinárním. Pomáhá člověku dosáhnout pocitu somatopsychické normality.

Během terapeutického procesu terapeut napomáhá pacientovi k úplnějšímu sebepoznání a poznání vlastních možností tak, aby je mohl využít k rozvíjení své osobnosti, nárůstu seberegulace a tím ke kvalitnějšímu způsobu života.

 • aktivní a pasivní cvičení na lůžku, u lůžka,
 • masáže zdravotní a reflexní, aromaterapie,
 • aktivní cvičení na židlích skupinové,
 • procvičování jemné motoriky,
 • procvičování velkých svalových skupin,
 • logopedická péče (nácvik správného dýchání),
 • cvičení smyslů (zrak, sluch), cvičení kognitivních funkcí (paměť),
 • cvičení pohybových schopností, koordinace pohybů,
 • posilování paměti, motivace ke komunikaci,
 • udržení a aktivizace pozornosti, dlouhodobé a asociativní výbavnosti,
 • relaxační aktivity (poslech vhodně vybrané hudby),
 • validační a reminiscenční techniky (udržení integrity a sebeúcty)
canisterapie

Canisterapie

CANISTERAPIE v domově pro seniory je podpůrná terapie se psy, která se používá ke zlepšení psychického a fyzického stavu seniorů a nemocných lidí.

Všechny typy canisterapie jsou vhodné pro naše klienty. Kromě pozitivních psychologických účinků, canisterapie pomáhá léčit specifické zdravotní problémy.

Canisterapie je jednou z nejoblíbenějších terapií mezi našimi klienty. Po návštěvě pejska se senioři ještě dlouho usmívají a radostně si vyprávějí.

Metoda Montessori

Metoda Montessori pro seniory Teplice je novinka, kterou klienti milují! Montessori metoda pomáhá v boji proti rozvoji demence a Alzheimerovy choroby.

Použití metody Montessori jako terapie v péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou je novinkou, kterou jsme si vybrali díky vynikajícím výsledkům ze zahraničí. 

Roky výzkumu Dr. Cameron Camp, průkopník této metody ve spolupráci se staršími lidmi, ukazuje, že proces demence lze výrazně snížit, zachovat úroveň kognitivních a motorických funkcí a v některých ohledech dokonce zlepšit.

fyzioterapie

Fyzioterapie

Rádi bychom vám představili novou službu pro klienty, kterou provádí certifikovaná sestra – fyzioterapie pro seniory Teplice.

Fyzioterapie je důležitá rehabilitační léčba pro různé skupiny klientů.

Jedná se o 40minutové rehabilitační cvičení, které lze provést u všech klientů.

Provádí se to buď za aktivní účasti klienta, který posiluje svalové skupiny, nebo pouze pasivně (pro klienty, kteří si nemohou rozvíjet svalovou sílu).

Individuální cvičební program

Klient provádí terapeutické cvičení pod vedením zkušeného rehabilitačního pracovníka. Cílem je zlepšení funkce pohybového aparátu a prevence jeho onemocnění.

Cviky jsou vybírány cíleně dle diagnózy, je dbáno na správné provedení a kondici klienta.

S naším individuálním cvičebním programem po CMP získáte přesně tu podporu, kterou potřebujete k návratu k plnému životu. Naše profesionální cvičební plány jsou navrženy tak, aby respektovaly vaše zdravotní potřeby a pomohly vám dosáhnout vašich cílů. Začněte svou cestu k silnějšímu, zdravějšímu a šťastnějšímu já ještě dnes.

Mrtvice: Znovu se učit pohybu

Jako velmi účinné metody terapie, v oblasti rehabilitace u pacientů po mrtvici, se osvědčily pohyby založené na jednotném a opakovaném cvičení. Časté opakování pohybů může stimulovat schopnost mozku se sám reorganizovat. V důsledku toho jsou zdravé oblasti mozku schopny získat funkce postižených oblastí. Řízený a plynulý cyklický pohyb pomocí přístroje MOTOmed, umožňuje přesně tento druh opakovaného pohybu. Pacienti po mrtvici mohou pomocí pohybové terapie MOTOmed provádět cvičení z křesla nebo invalidního vozíku a to buď v aktivním, asistovaném či pasivním režimu

Pohybová terapie MOTOmed pomáhá pacientům, po mozkové příhodě, částečně obnovit ztracené pohybové vzory. To umožňuje spuštění nebo vylepšení funkcí ruky/paže a schopnosti chodit. Trénink nohou nebo paží může snížit celkovou spasticitu, posílit sílu a vytrvalost, pozitivně ovlivnit pohyby střev a podporovat koordinaci. Funkce motivačních her, integrovaných v přístroji MOTOmed, motivují pacienty s mozkovou příhodou k efektivní podpoře terapeutické léčby v domácím prostředí

Mrtvice – Znovu se učit pohybu

Jako velmi účinné metody terapie, v oblasti rehabilitace u pacientů po mrtvici, se osvědčily pohyby založené na jednotném a opakovaném cvičení. Časté opakování pohybů může stimulovat schopnost mozku se sám reorganizovat. V důsledku toho jsou zdravé oblasti mozku schopny získat funkce postižených oblastí. Řízený a plynulý cyklický pohyb pomocí přístroje MOTOmed, umožňuje přesně tento druh opakovaného pohybu. Pacienti po mrtvici mohou pomocí pohybové terapie MOTOmed provádět cvičení z křesla nebo invalidního vozíku a to buď v aktivním, asistovaném či pasivním režimu

Pohybová terapie MOTOmed pomáhá pacientům, po mozkové příhodě, částečně obnovit ztracené pohybové vzory. To umožňuje spuštění nebo vylepšení funkcí ruky/paže a schopnosti chodit. Trénink nohou nebo paží může snížit celkovou spasticitu, posílit sílu a vytrvalost, pozitivně ovlivnit pohyby střev a podporovat koordinaci. Funkce motivačních her, integrovaných v přístroji MOTOmed, motivují pacienty s mozkovou příhodou k efektivní podpoře terapeutické léčby v domácím prostředí

Skladba programu

Léčebný plán je sestavován individuálně dle stavu klienta, zahrnuje tyto klíčové procedury:

Individuální cvičení REHA BALANCE 30 minut

Individuální cvičení ve Spiderwalku / Woodway 30 minut

Interaktivní videotrénink  30 minut 

Individuální cvičení s fyzioterapeutem  30 minut 

3D stimulace 15 minut

Skupinové cvičení v tělocvičně 15 minut 

Skupinové cvičení v bazénu 20 minut

Cvičení na přístrojích – motomed 15 minut 

Stabilometrie – diagnostická, kontrolní 15 minut 

Koupel jodobromová individuální + suchý zábal 20 + 10 minut

Teplý obklad jodobromový 20 minut

Baňkování 20 minut

Psychoterapie individuální 30 minut

Dechové cvičení 15 minut

Terapie chůze

Jízda na motomedu