Ceník

ROZPIS MĚSÍČNÍHO POBYTU při poskytování sociálních služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

UBYTOVÁNÍ    30x 210,-          6 300,-

STRAVOVÁNÍ  30x 170,-          5 100,-

Příspěvek na péči se nezahrnuje do úhrady za pobyt a stravu, náleží vždy organizaci za poskytovanou péči o seniora.

CENÍK 2019

Ceník je platný pro všechny uživatele, bez ohledu na jejich zdravotní, psychickou či finanční situaci ve všech krajích ČR a hlavního města Prahy.

Seniorcentrum Pohoda je nestátní nezisková organizace. Abychom mohli poskytovat sociální služby pro seniory ve kvalitě, která je v naší zemi ojedinělá, získáváme finance na provoz z několika různých zdrojů. Tento systém nám má i v budoucnu umožnit další rozvoj péče o seniory.

Prostřednictvím tzv. vícezdrojového financování  zajišťuje Seniorcentrum Pohoda finanční prostředky na svůj provoz z veřejných prostředků, příjmů od klientů, darů od jednotlivců a společností, nadací a nadačních fondů, benefičních akcí a také z vlastních obchodních aktivit.

Hlavní zdroje příjmů:

  • Dotace z veřejných zdrojů tvoří významnou část rozpočtu. Účastí na dotačních výzvách se snažíme získat finanční zdroje na zajištění provozu organizace a zvýšení kvality péče o klienty.
  • Tržby za sociální služby jsou tvořeny platbami klientů za ubytování a stravu. Jejich výše je omezena zákonem a tudíž stačí pokrýt pouze třetinu nákladů na péči.
  • Dary jsou pro fungování Seniorcentra Pohoda nepostradatelné a podporují nás takto jednotlivci, firmy, nadace a nadační fondy.
  • Na podpoře kvalitní péče v Seniorcentru Pohoda se také významnou měrou podílejí svými dary rodiny klientů.

 ŽÁDOST O PŘIJETÍ