O službě

Informace pro zájemce

Cílem odborného sociálního poradenství v poradně Seniorcentra Pohoda je odborně pomoci lidem s projevy a příznaky demence při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli hlavně v důsledku svého zdravotního handicapu nebo vyššího věku.  Poskytnutím informací, podporou a pomocí se snažíme o zlepšení informovanosti o sociálních službách a oprávněných nárocích při řešení obtížné sociální situace, aby lidé s demencí mohli vést život obdobný jako lidé v běžné společnosti. Též poskytujeme konkrétní rady a přístupy rodinným příslušníkům a osobám blízkým při zachování kvalitního života v domácím (rodinném) prostředí nemocného.

Co nabízíme

 • poskytnutí informace, rady nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace osob s demencí
 • poskytnutí informace, rady nebo podpory členům rodiny osob s příznaky a projevy demence
 • diagnostika klienta pomocí odborných testů MMSE a ACE-R, poskytnutí informace o nemoci, její příznaky dle jednotlivých stadií, průběh nemoci, možnosti trénování kognitivních funkcí, konkrétní rady při péči v domácím prostředí nemocného, návaznost na odbornou lékařskou pomoc
 • poskytnutí individuálního sociálního a sociálně právního poradenství – orientace v možnosti využití sociálních služeb v blízkosti bydliště klienta, možnosti využití oprávněných nároků v oblasti dávek sociální péče
 • poskytnutí informací a rad při získávání kognitivních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jejich zapůjčování, zácviku a servisu
 • zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.
 • zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání klienta

Odborné sociální poradenství poskytujeme v příjemném prostředí bezbariérových prostorů Seniorcentra Pohoda o.p.s., na adrese Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 – Teplice (90km od hlavního města Prahy) nebo v domácím prostředí klienta (dojezd do 30km). Odborné sociální poradenství je možné poskytnout telefonicky či elektronicky dle individuálních potřeb klienta a rozsahu pomoci.

V rámci služby neposkytujeme právní poradenství, které nesouvisí s obtížnou sociální situací klienta, finanční půjčky, ubytování nebo stravování.

Příkladná kazuistika:

24. 3. 2017 Kontaktovala nás paní Alena, která si neví rady s její maminkou. Maminka je již 10 let vdovou, bydlí v bytě v Teplicích, posledních pár měsíců u ní dcera pozoruje změny v chování, myšlení… Ptá se, kde je Pepa (její manžel), neví, kam si dala věci, nechává puštěnou vodu, baví se s lidmi z celého paneláku a pouští si je domů, nedodržuje hygienické návyky… Má podezření na toho „Alhzheimera“ ale neví, jak dále postupovat, zda jí má někam umístit či zajistit jinou službu. Bohužel je stále pracovně aktivní, a to i její manžel a děti, nemohou za ní denně několikrát dojíždět, jsou všichni psychicky na dně, unavení a ve stresu. Na základě těchto informací domluvená schůzka na odborné sociální poradenství k nám, paní Alena přiveze maminku a provedeme test kognitivních funkcí, poradíme.

27. 3. 2017 Osobní schůzka,PhDr. Yvona Jungbauerová otestovala paní Annu na kognitivní (paměťové) funkce prostřednictví testů MMSE, ACE-R, zjistila středně těžkou kognitivní poruchu, předala dceři kontakt na neuroložku, MUDr. Vančurovou, která na základě testu vykoná vyšetření na stanovení diagnozy demence, poté předá lékařkou zprávu psychiatrovi, který předepíše patřičné léky pro zmírnění rychlého procesu u pacientů s demencí. Zároveň sociální pracovnice předala dceři kontakty na pečovatelskou službu, která může prozatím kompenzovat částečný dohled nad denními činnostmi paní Anny, může zajistit občasný dohled, donášku stravy, zkontrolovat, zda užívá správně léky, pomoc při hygieně apod… Zároveň dceři vysvětleno, že paní potřebuje vzhledem k její diagnoze a jejím projevům již 24hodinový dohled ošetřovatelského týmu v pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem, předány kontakty na přilehlé organizace, informace k podání Žádostí. Dcera dále nebyla srozuměna s možností využívání dávky sociálního systému – Příspěvku na péči, proto podány informace, pomoc s vyplněním Žádosti. V neposlední řadě byly předány dceři informační letáky o Alzheimerově a jinými typy demence, nejčastější projevy, jak pochopit tuto nemoc, jak zmírnit negativní projevy při komunikaci a práci s člověkem s demencí.

3. 4. 2017 Telefonický kontakt – dcera zajistila pečovatelskou službu, podala Žádost o příspěvek na péči a nyní podává postupně Žádosti do pobytových sociálních služeb, velmi děkuje za radu, pomoc a podporu.

Po čase jsme se dozvěděli, že je paní Anna již umístěna v Domově se zvláštním režimem v Bystřanech, je o ní postaráno a dcera mohla i nadále aktivně žít, věnovat se rodině, pracovat ve svém oboru s vědomím, že je jo její matku postaráno.

 

Zásady poskytování služby:

 • Bezplatnost – služby poradny jsou dle zákona č.108/2006 Sb., poskytovány bezplatně.
 • Diskrétnost – dodržujeme ochranu osobních údajů uživatele, uživatel služby má právo řešit svůj problém diskrétně pouze s poradcem. Pouze uživatel může svolit k přítomnosti jiné osoby blízké. Uživatel má právo zůstat v anonymitě, všechna sdělení uživatele poradci jsou považována za důvěrná a poskytnutí obsahu dotazu uživatele mimo poradnu se děje pouze se svolením uživatele. Dokumentace o uživatelově případu je chráněna před případným zneužitím.
 • Nezávislost – poradce vždy postupuje při jednání s uživatelem služby nezávisle nehledě na vlastní názory a postoje, poradce nehodnotí názory a postoje uživatele. V případě, že by mohlo dojít ke střetu zájmů, včas poradce upozorní uživatele na tuto možnost a odkáže ho na jinou organizaci, poradnu či poradce.
 • Objektivita – naše poradna přijímá každého uživatele bez předpojatosti. Poradna poskytuje své služby všem uživatelům bez rozdílu rasy či pohlaví, politické příslušnosti či světového názoru. Taktéž je přijímán každý uživatel bez ohledu na jeho sociální status.
 • Respekt k uživateli – poradna respektuje uživatele a dbá na dodržování jeho práv. Respektuje právo uživatele vyjádřit své potřeby, požadavky, přání, názory, postoje a rozhodnutí, právo na informace. Uživatel má právo odmítnout nabízenou službu nebo ukončit službu bez udání důvodu.
 • Individualizace – poradenství zaměřujeme na individuální přístup, vycházíme z potřeb a cílů konkrétního klienta, podporujeme a klademe důraz na již zachovalé oblasti osobního života (rodinné vztahy, zdraví, duševní hygiena a životní filozofie) a výchovně – vzdělávací poradenství pro pečující o osobu s demencí.

Nabízíme ODBORNOST:

 • O – objektivnost (výkonnostní testy)
 • D – diagnostika (zjišťování, rozpoznání a charakterizování poruch paměti a chování)
 • B – behaviorální kognitivní terapie
 • O – operativnost
 • R – rehabilitace kognitivních funkcí (paměť, pozornost, vnímání,  myšlení, řeč..)
 • N – neverbální mimoslovní sdělování, sociální komunikace
 • O – ohleduplnost
 • S – spolupráce multidisciplinární (odborná pracoviště lékařů z oboru psychiatrie, gerontologie,
 •       geriatrie, neurologie, urologie aj..)
 • T –  terapeutické a intervenční metody zaměřené na klienta a pečujícího